manelmanofficial entrenador

Política de Privacitat

Responsable de les dades personals: Naiman Comunicació NRT C-802.614-E amb domicili a URB. SA CALMA, XALET ELS PINS, AD700 ESCALDES-ENGORDANY, ANDORRA, en endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte és naimancomunicacio@gmail.com

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament.

 • Nom, cognoms i correu electrònic en els formularis de contacte: per realitzar qualsevol contacte directe amb EL GESTOR DEL LLOC WEB, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte, o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a EL GESTOR DEL LLOC WEB de respondre a la petició.
 • Nom i correu electrònic: per poder realitzar comentaris al blog de la pàgina web.
 • Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d’identificació fiscal: se sol·licitarà aquesta informació a l’hora del pagament del servei, això amb la finalitat de processar tot el relacionat amb el client.
 • Nom, telèfon i correu electrònic per a newsletter: amb el degut consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, se sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels serveis i / o productes oferts per EL GESTOR DEL LLOC WEB
 • Correu electrònic: se sol·licitarà el correu electrònic per poder accedir a l’àrea de client, d’acord a les dades subministrades a l’hora de crear el compte.

Per a gestionar les seves relacions amb nosaltres, tractarem les seves dades personals per a complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que s’estableix per la normativa, respectant els seus drets i amb total transparència. 

Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són: 

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

 • La Llei andorrana 29/2021, de 28 de d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. 

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és explicar, d’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, LQPD) i els reglaments que la despleguen, la forma en què NAIMAN COMUNICACIÓ tractarà les dades personals que pugui recollir dels seus clients i dels usuaris d’aquesta pàgina web.

NAIMAN COMUNICACIÓ es compromet a protegir la seva privacitat i a desenvolupar la tecnologia que li proporcioni l’experiència més segura en aquesta pàgina web.

Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la pàgina web www.andorrarememberfestival.com i regula la recollida i l’ús de les dades. Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, consent les pràctiques que s’hi descriuen.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Qualsevol dada personal i informació que ens proporcioni les tractarà NAIMAN COMUNICACIÓ, en qualitat de responsable del tractament. NAIMAN COMUNICACIÓ és el titular d’aquest lloc web i les seves dades identificadores són:

 • Identitat: NAIMAN COMUNICACIÓ, C-802614-E 
 • Adreça postal: Urb. Sa Calma, Xalet els Pins
 • Telèfon: 00 376 361880
 • Correu electrònic: naimancomunicacio@gmail.com
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: naimancomunicacio@gmail.com

Quines dades personals tractem?

En compliment del que disposa la LQPD i els reglaments que la despleguen, l’informem, com a usuari d’aquest lloc web, que les dades objecte de tractament són les categoritzades a l’apartat següent (CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT).

Seran objecte de tractament totes les dades personals recollides directament de l’interessat o bé mitjançant el seu gestor, comercialitzador o qualsevol altre col·laborador, incloent-hi els documents que les continguin i els que es puguin obtenir mitjançant la gravació de converses telefòniques, dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i després de la formalització d’una sol·licitud, precontracte o servei relatius a qualsevol dels productes comercialitzats per NAIMAN COMUNICACIÓ que siguin necessaris per a l’estudi, l’emissió, el desenvolupament i l’execució de la relació contractual.

Amb caràcter general, només es tractaran dades personals de menors d’edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del corresponent contracte o servei, en compliment d’una obligació legal o interès legítim, sempre que s’hagi fet la corresponent ponderació de drets i sense perjudici de l’exercici dels drets que la normativa de protecció de dades personals atorga a l’interessat.

Categories de dades objecte de tractament

Amb caràcter general, les categories de dades personals objecte de tractament en l’emissió d’una oferta, precontracte o contracte que NAIMAN COMUNICACIÓ ofereixi per qualsevol mitjà seran dades de caràcter identificatiu de l’interessat, així com les referents a les seves característiques personals, circumstàncies socials o qualsevol altra que pugui ser necessària per a la seva execució.

Amb caràcter més específic:

–      Dades de les comunicacions mantingudes: les que haguem pogut obtenir de xats, videoconferències, enregistrament de trucades telefòniques o altres mitjans equivalents.

–      Dades de navegació pròpies: les dades que puguem obtenir de la seva navegació per la nostra pàgina web, possibles aplicacions mòbils, ID del dispositiu, adreça IP i si ha acceptat l’ús de cookies.

 • Dades obtingudes de fonts d’accés al públic, registres públics o fonts externes. 

Finalment, en els formularis de contacte que, en qualsevol format, NAIMAN COMUNICACIÓ posi a la seva disposició una vegada lliurada la informació prèvia a la recollida de dades amb remissió a aquesta política de privacitat, seran objecte de tractament les dades necessàries per poder establir el contacte sol·licitat.

Finalitats del tractament de les seves dades

NAIMAN COMUNICACIÓ podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, sempre que ho consenti en part o en la seva totalitat:

Finalitat 1: Per a l’oferta comercial i la publicitat de tot tipus de productes i serveis relacionats amb el sector de la comunicació, publicitat digital, venda de suplements esportius, entrenaments personals, o qualsevol altra activitat que efectui NAIMAN COMUNICACIÖ en el seu registre de comerç, per qualsevol dels canals que NAIMAN COMUNICACIÓ tingui operatius.

Finalitat 2: Per a l’anàlisi i l’estudi de les seves dades amb la finalitat de segmentar i elaborar perfils de cara a la valoració de riscos i la confecció de noves propostes comercials de productes.

Així mateix, l’informem que el consentiment exprés que ens atorga es mantindrà vigent mentre no el revoqui o, si no l’ha emès, mentre es mantingui la relació contractual entre vostè i NAIMAN COMUNICACIÓ, amb les excepcions exposades a la clàusula relativa al termini de conservació de les dades.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran mentre sigui vigent la relació contractual i les relacions comercials i de negoci, o mentre es mantingui la vigència del consentiment atorgat per a les finalitats específiques referides anteriorment.
Un cop acabada la relació contractual o revocat el consentiment atorgat, les dades que no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir deixaran de ser tractades i només es conservaran, exclusivament, per complir les obligacions legals imposades a NAIMAN COMUNICACIÓ, i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals subscrites.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, NAIMAN COMUNICACIÓ no comunicarà les seves dades a tercers si no té el seu consentiment exprés per fer-ho. Per a les finalitats esmentades anteriorment, i només quan sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre a:

i) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

En el marc de les comunicacions anteriors, i quan sigui necessari fer transferències internacionals de dades, només es transferiran als països on existeixi una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En el cas de països tercers, es requerirà l’adopció de garanties addicionals en els termes que exigeixi la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la seva condició d’interessat, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i revocació del consentiment, d’acord amb el que disposa la LQDP, mitjançant comunicació escrita adreçada a naimancomunicacio@gmail.com. Hi haurà d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document d’identitat per tal que puguem comprovar la seva identitat (aquestes dades només es tractaran per a la finalitat exclusiva de tramitar l’exercici dels seus drets).
En el cas que consideri que no ha vist satisfets els seus drets o davant qualsevol vulneració, podrà presentar la reclamació pertinent davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Quina és la base legítima per tractar les seves dades?

• La formalització d’un contracte o servei subscrit amb NAIMAN COMUNICACIÓ.

• El seu consentiment exprés per a les finalitats descrites a l’apartat corresponent i requerit en aquesta política de privacitat.

• L’interès legítim en els termes que defineix la normativa vigent.

Puc retirar el consentiment donat?

El consentiment donat per a qualsevol de les finalitats específiques referides es pot retirar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, NAIMAN COMUNICACIÓ deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les seves dades

NAIMAN COMUNICACIÓ li garanteix que el tractament que farà de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament o accés no autoritzats.

Possibles canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació li serà degudament notificada perquè estigui informat dels canvis i hi pugui atorgar el seu consentiment exprés.

Si l’usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels seus pares o tutors legals per lliurar les seves dades personals. EL GESTOR DEL LLOC WEB no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, pel que queda eximit de qualsevol responsabilitat, si l’usuari no compleix el que aquí indicat.

EL GESTOR DEL LLOC WEB en tot moment vetllarà perquè l’ús que se li dona a la pàgina web, als continguts, i a el tractament de les dades personals de l’usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot això en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint al correu electrònic naimancomunicacio@gmail.com

En cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per a complir amb els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l’administració de la pàgina web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web posseeixen polítiques de privacitat alienes a EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’accés a aquests llocs ha de ser responsabilitat de l’usuari, sent la seva responsabilitat conèixer-les i la seva decisió acceptar-les o no.

FORMULARIS

El lloc web disposa de 4 tipus de formularis:

De contacte: l’usuari, client o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb EL GESTOR DEL LLOC WEB, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts en el lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a EL GESTOR DEL LLOC WEB respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d’una diligència pre-contractual. El servidor de la pàgina web i del correu electrònic de EL GESTOR DEL LLOC WEB seran els encarregats del tractament.

De publicitat: es sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a EL GESTOR DEL LLOC WEB, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i / o productes oferts per EL GESTOR DEL LLOC WEB, perquè s’afegeixi a un fitxer automatitzat de email màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció, s’ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

Per comentaris al bloc: per tal d’evitar l’spam, missatges inadequats, i fer un correcte seguiment, es sol·licitarà l’usuari el seu nom, email i lloc web per identificar-lo en els comentaris que desitgi realitzar en les entrades de bloc. Aquestes dades seran visibles per altres usuaris del lloc web. Si no desitja que les dades siguin visibles per altres persones, haurà de comunicar amb EL GESTOR DEL LLOC WEB al correu electrònic naimancomunicacio@gmail.com

El servidor del lloc web serà l’encarregat del tractament i es realitzarà amb el consentiment del titular de les dades.

Per gestionar la sol·licitud pel servei: es sol·licitarà als usuaris, clients o participants les seves dades perquè EL GESTOR DEL LLOC WEB pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que existeix amb el client o participant. Les dades seran guardades al servidor de la pàgina web.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

EL GESTOR DEL LLOC WEB necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els deguts acords de confidencialitat i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzats per a altres fins no autoritzats pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i transparència, es fa saber que aquests tercers són:

 • Mailchimp: utilitzada per automatitzar els butlletins d’informació comercial i enviar al correu electrònic de titular de les dades, publicitat dels productes i / o serveis oferts en el lloc web. Servei a càrrec de l’empresa The Rocket Science Group LLC, situada als Estats Units d’Amèrica. Posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, d’acord amb les exigències de l’Comitè Europeu de Protecció de Dades que pot consultar-se aquí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&s tatus = Active. Per a més informació sobre la seva política de privacitat pot ingressar a https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Asana: Aplicació utilitzada per organitzar i administrar les activitats de treball. Aquest servei és prestat per l’empresa Asana, Inc., la qual es troba situada en 1550 Bryant Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103 i pot contactar a través del correu electrònic privacy@asana.com. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://asana.com/terms
 • Active campaign: Utilitzada per l’email màrqueting i gestió de clients. Aquest servei estarà càrrec de la companyia ActiveCampaign, LLC, l’oficina està ubicada a la ciutat de Chicago, EUA. Han subscrit l’Escut de Privacitat (Privacy Shield) que pot ser verificat en aquest enllaç https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&tatus=Active. Pot veure més informació sobre política de privacitat aquí a https://www.activecampaign.com/privacy-policy/
 • Zapier: És una eina utilitzada per automatitzar tasques. L’empresa, Zapier Inc, es troba situada en Zapier, Inc., 548 Market St. # 62411, San Francisco, CA 94104-5401 i pot contactar a través del correu electrònic contact@zapier.com. La seva política de privacitat pot observar-se en l’enllaç https://zapier.com/privacy/
 • Google: Eina utilitzada com a gestor de dades dels visitants. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, situada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE-EUA. que es pot consultar a
 • https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta teus = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://policies.google.com/privacy
 • Lead Pages: Eina utilitzada per crear llocs web, pàgines de destinació i finestres emergents, entre d’altres. Aquest servei és prestat per l’empresa Avenue 81, Inc., la qual es troba situada en 107 Cheapside, Londres i es pot contactar a través del correu electrònic legal@ave81.com. La seva política de privacitat pot observar-se en l’enllaç https://www.leadpages.net/privacy
 • Apple: Eina utilitzada com a gestor de dades dels visitants Aquest servei és prestat per l’empresa Apple Inc., la qual pot contactar-se a través de l’enllaç https://www.apple.com/la/contact/ i la política de privacitat pot observar-se en https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
 • Siteground: Proveeix el servei d’allotjament web a través de l’empresa SiteGround Spain SL. La seva seu europea es troba situada a Espanya, C / Serrano 1, º 28001 Madrid i la seva política de privacitat pot observar en https://www.siteground.com/privacy.htm
 • Calendly: Eina utilitzada per agendar reunions, l’empresa es troba ubicada a 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309, poden ser contactats a través del correu electrònic support@calendly.com. Compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE-EUA. i Escut de la privacitat entre Suïssa – EUA, que pot consultar a https://calendly.com/pages/privacy i la seva política de privacitat pot observar-se en https://calendly.com/pages/privacy
 • Typeform: Eina utilitzada per a la creació de formularis en línia i enquestes en línia. Aquest servei és proveït per l’empresa Typeform SL: la qual es troba situada en Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Espanya). Poden contactar-a través de l’correu electrònic support@typeform.com i la seva política de privacitat pot observar-se en https://admin.typeform.com/to/yFvrNI/
 • Pixel de Facebook: eina d’anàlisi per a publicitat, utilitzat per conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc, que està ubicada a 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fora dels Estats Units d’Amèrica o Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació esFacebook Ireland Ltd, que es troba situada en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Posseeix la certificació de el marc de l’Escut de la privacitat de la Unió Europea i els EUA i de el marc de l’Escut de la privacitat de Suïssa i els EUA, com es pot evidenciar a https: //www.privacyshield. gov / participant? id = a2zt0000000GnywAAC & s tatus = Active. Per obtenir més informació sobre la política de privacitat ingressa en https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google Analytics: Servei d’anàlisi web, per veure les estadístiques de l’ús de la pàgina web, Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, situada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE- EUA que es pot consultar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta teus = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://policies.google.com/privacy
 • Zoom: eina utilitzada per a videoconferències. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Zoom Vídeo Communications, Inc, ubicada a San Jose, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE-EUA. que es pot consultar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW& status = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://zoom.us/privacy
 • Evernote: eina per gestionar d’una millor manera els serveis que s’ofereixen. Servei ofert per Evernote Corporation, situada als Estats Units d’Amèrica, que ha subscrit l’escut de privacitat com es pot evidenciar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PCFCAA4&s tatus = Active, un acord signat entre UE – ÉS aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. Per a més informació sobre la seva política de privacitat visitar https://evernote.com/intl/es/privacy/policy
 • Skype: eina utilitzada per a videoconferències. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Microsoft Corporation, situada a Redmond, Washington, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE – EUA que es pot consultar a https: // www. privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&s tatus = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://privacy.microsoft.com/es- mx / privacystatement
 • io: Eina utilitzada per a l’edició de documents, aquest servei és prestat per l’empresa Coda, la qual es troba situada en 444 Castro St, Suite 1200, Mountain View, CA 94041. Pot ser contactada a través del correu electrònic help @ coda.io i la seva política de privacitat pot observar-se a https://coda.io/trust/privacy
 • Manychat: Eina utilitzada per crear bots en pàgines de Facebook, aquest servei és prestat per l’empresa ManyChat, INC. Pot ser contactada a través del correu electrònic support@ManyChat.com i la seva política de privacitat pot observar-se en https://manychat.com/privacy.html
 • Pay U Llatinoamèrica: Empresa utilitzada per gestionar pagaments en el lloc web. Pot ser contactada a través del correu electrònic protecciondedatos@payulatam.com i la seva política de privacitat pot observar-se a https://legal.payulatam.com/ES/politica_de_privacidad.HTML
 • PayPal (Europe) S.A r.l. et Cie, S.C.A .: empresa utilitzada per gestionar els pagaments amb targeta de dèbit i crèdit en el lloc web. Situada a 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Per a més informació pot visitar https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy- full? Locale.x = ca_ES
 • Stripe Inc: utilitzada per gestionar els pagaments amb targeta de dèbit i crèdit en el lloc web. Aquesta empresa està ubicada als Estats Units, posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, d’acord amb les exigències de l’Comitè Europeu de Protecció de Dades que pot consultar-se aquí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4& estatus = Active. Per a més informació a https://stripe.com/us/privacy
 • Mailtrack: És una eina utilitzada per enviar els correus i verificar la seva lectura per part de l’receptor, l’empresa THE MAIL TRACK COMPANY, SL, es troba situada en carrer Còrsega, número 301, àtic 2a, 08008 – Barcelona (Espanya) i pot contactar a través de l’correu electrònic hi@mailtrack.io. La seva política de privacitat pot observar-se en l’enllaç https://mailtrack.io/es/privacy-policy
 • Dropbox: Utilitzada per a l’allotjament virtual de documents relacionats amb els productes o serveis que s’ofereixen al lloc web. Servei prestat per Dropbox, Inc, situada a Califòrnia, Estats Units. Posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, d’acord amb les exigències de l’Comitè Europeu de Protecció de Dades que es pot consultar a través d’https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&s tatus = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pots visitar https://www.dropbox.com/privacy
 • WhatsApp: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l’empresa WhatsApp Ireland Limited (per als que es troben ubicats a Europa), pot contactar a través del enllaç https: //www.whatsapp. com / contact /? subject = messenger i la seva política de privacitat pot observar-se en https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

En casos puntals EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat anterior per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d’una determinada tasca; si això succeís EL GESTOR DEL LLOC WEB notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons sigui el cas.

POLÍTIQUES RELACIONADES AMB EL NEWSLETTER

 

Aquestes polítiques s’entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats en el lloc web, tots dos de la mateixa aplicació a l’hora d’una controvèrsia. La política de privacitat i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

S’entén com «newsletter» al butlletí digital que EL GESTOR DEL LLOC WEB realitza de forma periòdica i que fa arribar als seus subscriptors a través d’un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, a el qual l’usuari s’ha subscrit de manera voluntària.

EL GESTOR DEL LLOC WEB no està en l’obligació d’enviar en períodes de temps definits la newsletter, per la qual cosa és totalment lliure de fer-ho quan ho consideri convenient. L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que trobarà al peu de pàgina de la newsletter.

L’usuari no ha de compartir el seu contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d’autor de EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’únic canal de distribució possible és l’administrat i / o autoritzat per EL GESTOR DEL LLOC WEB.

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable pel contingut de tercers exposat a la newsletter, qualsevol controvèrsia que sorgeixi ha de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa menció.

Tot el material que s’exposa a la newsletter està protegit per drets d’autor a favor de EL GESTOR DEL LLOC WEB, i en el cas de pertànyer a tercers, s’entén que EL GESTOR DEL LLOC WEB té la deguda autorització per a utilitzar-lo com s’hagi convingut amb l’autor.

DURADA DEL TRACTAMENT

En el cas de les dades personals subministrades per facturació i compra de productes o serveis, s’han de guardar pel temps legalment aplicable per la plataforma que realitzi la facturació.

En el cas de les dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics i comentaris al bloc, serà pel temps que el titular de les dades vulgui continuar en la llista de subscripció, de manera que podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi, de forma automàtica com s’indica en cada butlletí, o escrivint al correu electrònic naimancomunicacio@gmail.com

Vull tornar a manelmanofficial.com